Wybrane zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.

  1. Obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej.
 • Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który posiada kasę fiskalną, ma obowiązek umożliwić nabywcy zapłatę przy użyciu instrumentu płatniczego, np. karty płatniczej, karty kredytowej, blikiem, przelewem, etc.
 • Od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorca użytkujący kasę fiskalną online i terminal płatniczy ma obowiązek zsynchronizować oba urządzenia.
  1. 2. Sprzedaż wykupionego prywatnie środka trwałego z leasingu stanowi przychód z działalności gospodarczej jeżeli nastąpiła w ciągu 6 lat od wykupu.
 • Przepis stosuje się do składników majątku wykupionych od 1 stycznia 2022 r.
  1. 3. Obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej.
 • Nielegalne zatrudnienie to zatrudnienie bez zawarcia pisemnej umowy o pracę.
 • Wypłacone wynagrodzenie i składki ZUS nie są kosztem podatkowym pracodaw
 • Składki ZUS i podatek pokrywa w całości pracodawca.
 • Dodatkowa sankcja: kwota minimalnego wynagrodzenia za każdego pracownika zatrudnionego nielegalnie jest przychodem podatkowym pracodawcy.
 • Dla pracownika przychód jest zwolniony z podatku dochodowego.
  1. 4. Wypłaty wynagrodzeń "pod stołem"
 • Wypłacone "pod stołem" wynagrodzenie i składki ZUS od niego nie są kosztem podatkowym pracodawcy.
 • Składki ZUS i podatek pokrywa w całości pracodawca.
 • Dodatkowa sankcja: niewykazane wynagrodzenie jest przychodem podatkowym dla pracodawcy.
 • Dla pracownika niewykazany przychód jest zwolniony z podatku.
  1. 5. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku i uzależnienie jej od wysokości dochodu.
 • Dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych stawka składki 9%, składka ma być rekompensowana ulgą dla klasy średniej.
 • Dla dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym stawka składki 4,9%, bez żadnej rekompensaty.
 • Dla przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym stawka w stałej wysokości miesięcznej, uzależnionej od progu obrotów: do 60 000 zł, od 60 000 zł do 300 000 zł i powyżej 300 000 zł.
 • Dla wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o., osób współpracujących z przedsiębiorcami stała stawka 9% od przeciętnego wynagrodzenia.
 • Objęcie składką zdrowotną osób powołanych do pełnienia funkcji, np. członków zarządów spółek. Stawka 9% od wypłaconego wynagrodzenia.
  1. 6. Zmiana skali podatkowej - dotyczy dochodów na zasadach ogólnych.
 • Dochód wolny od podatku: 30 000 zł.
 • Podwyższony próg dla stawki 32%: 120 000 zł.
  1. 7. Obniżka stawek ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Stawka 17% dla wolnych zawodów tłumaczy, prawników, pośredników ubezpieczeniowych, doradców podatkowych i finansowych. Wolny zawód jest wykonywany osobiście, bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą zawodu.
 • Stawka 15% dla pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, usług finansowych, ubezpieczeniowych, obsługi nieruchomości, prawnych, księgowych, reklamowych, fotograficznych.
 • Stawka 14% dla opieki zdrowotnej, usług architektonicznych i inżynierskich, projektowania specjalistycznego.
 • Stawka 12% dla usług związanych z oprogramowaniem komputerowym, doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, zarządzaniem sieciami i systemami informatycznymi.
  1. 7. Zmiana zasad dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego u przedsiębiorców
 • Zapłata składki ZUS po terminie lub w niepełnej wysokości nie będzie powodowała wypadnięcia z ubezpieczenia chorobowego. Nie trzeba będzie składać wniosków o wyrażenie zgody na zapłatę składki po terminie.
 • Wypłata zasiłku nastąpi po uregulowaniu ewentualnego zadłużenia wobec ZUS.
 • Konieczność złożenia po nowym roku zgłoszenia do ubezpieczenie chorobowego dla przedsiębiorców, którzy mogli wypaść z niego do końca 2021 roku.
  1. 9. CIT estoński - uatrakcyjnienie
 • Likwidacja obowiązku zwiększania nakładów inwestycyjnych.
 • Odroczenie podatku na wyjściu do momentu faktycznej wypłaty zysku.
 • Obniżenie stawek podatku do 10% dla małego i rozpoczynającego działalność podatnika oraz 20% dla pozostałych. W konsekwencji realne obciążenie podatkami dochodowymi wypłacanego wspólnikom zysku spółki dla małych podatników wynosi średnio 18,2 %, dla pozostałych 20,8 %, wobec opodatkowania na ogólnych zasadach odpowiednio 26,29 % i 34,39 %.
  1. 10. Minimalny podatek od spółek
 • Dotyczy spółek opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, które poniosły stratę albo mają dochód nie większy niż 1% przychodów.
 • Podatek stanowi 0,4 % przychodu.
  1. 11. Wprowadzone nowe ulgi:
 • Ulga dla klasy średniej.
 • Ulga na innowacyjnych pracowników.
 • Ulga na prototyp.
 • Ulga pro wzrostowa.
 • Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację.
 • Ulga na zabytki.
 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.
 • Ulga na terminale płatnicze.
 • Ulga dla reemigrantów.
 • Ulga dla rodziców wychowujących 4 i więcej dzieci.
 • Ulga dla pracujących emerytów.
 • Ulga konsolidacyjna.
 • Ulga na ofertę publiczną akcji.
  1. 12. Przejściowy ryczałt od nieujawnionych przychodów i dochodów.
 • Stawka podatku 8%
 • Opłata od wniosku 1%, nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 30000 zł.
 • Złożenie wniosku w terminie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
  1. 13. Składka zdrowotna i wynagrodzenia za grudzień 2021 r.
 • Jeżeli przedsiębiorca chce odliczyć jeszcze od podatku składkę zdrowotną za grudzień, to składka ZUS za grudzień musi być zapłacona do 31.12.2021 r. Musimy również otrzymać informację o tym fakcie, aby złożyć do 31.12.2021 r. deklarację rozliczeniową za grudzień. Zapłata ZUS w styczniu powoduje utratę możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
 • Pracodawcy wypłacający pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym, muszą nam potwierdzić, że wynagrodzenia pracowników za grudzień zostaną wypłacone w styczniu. Wówczas lista płac za grudzień będzie sporządzona na nowych zasadach, w styczniu, a ZUS i PIT4 od niej będzie wykazany w deklaracji za styczeń i płacony w lutym 2022 r. Za grudzień ZUS i PIT4 będą zerowe.
 • Pracodawcy wypłacający wynagrodzenie za dany miesiąc w tym samym miesiącu proszę o potwierdzenie nam tego faktu, celem sporządzenia listy płac na zasadach obowiązujących w 2021 r.
 • © BRACH sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.