Archiwum

Wskaźniki na rok 2019.

Sprawdź Swój e-PIT za 2018 rok.

Samochody osobowe w kosztach działalności gospodarczej w 2019.

Ministerialne wyjaśnienie pojęcia "jednorazowa transakcja".

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców (obowiązuje od 1.01.2017 r.)

Zmiany w podatku VAT w 2017 roku

Zmiany w podatku PIT w 2017 roku

Zmiany w podatku CIT w 2017 roku

Zmiany w podatku VAT w 2017 roku.

  1. Odwrotne obciążenie dla robót budowlanych świadczonych przez czynnego VATowca na rzecz czynnego VATowca, wyłącznie w ramach podwykonawstwa.
  2. Odwrotne obciążenie przy dostawie procesorów, tabletów, notebooków, laptopów, smartfonów, konsol do gier, gdy jednostkowa transakcja przekracza 20 000 zł.
  3. Odliczenie podatku naliczonego z WNT, imporcie usług i odwrotnym obciążeniu wyłącznie w ciągu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego w WNT; w przeciwnym wypadku podatek należny wykazujemy korygując odpowiednią deklarację, a naliczony odliczamy w deklaracji bieżącej.
  4. Wprowadzenie wielu dodatkowych, trudnych do spełnienia, warunków przy zwrocie nadwyżki VAT w ciągu 25 dni.
  5. Możliwość niezarejestrowania podatnika VAT.
  6. Wykreślanie z rejestru podatników VAT czynnych m.in. w przypadku zawieszenia działalności na 6 miesięcy, nieskładania deklaracji za 6 miesięcy, niewykazywania sprzedaży lub zakupów przez 6 miesięcy (zerowe deklaracje), wystawiania lewych faktur albo wykazywania wyłącznie sprzedaży zwolnionej z podatku.
  7. Kwartalne rozliczanie podatku VAT tylko dla małych podatników, wyłącznie takich, którzy prowadzą działalność co najmniej 12 miesięcy oraz nie dokonują sprzedaży wyrobów stalowych, paliw, dysków twardych, aparatów fotograficznych, w każdym miesiącu powyżej 50 000 zł.
  8. Obowiązek składania deklaracji i informacji wyłącznie elektronicznie.
  9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego w deklaracji podatkowej; w przypadku złożenia korekty i dopłaty podatku w trakcie kontroli albo po jej zakończeniu, dodatkowe zobowiązanie wynosi 20%.
  10. Dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% odliczonego podatku z lewych faktur.
  11. Zwiększenie limitu do zwolnienia z VAT ze 150 000 zł do 200 000 zł.
  12. Utrzymanie do końca 2018 roku podwyższonych stawek – 23% i 8%.

Wróć do góry strony


Zmiany w podatku PIT w 2017 roku.

  1. Przychodami uzyskiwanymi w Polsce przez nierezydentów są wszystkie należności wypłacane przez polską osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę npop, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia, z tytułu m.in. działalności artystycznej, umów zleceń i o dzieło, kontraktów menadżerskich, praw autorskich i pokrewnych, usług doradczych, księgowych, prawnych, marketingowych, reklamowych, przetwarzania danych, zarządzania i kontroli. W tych przypadkach jest obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej bądź postawionej do dyspozycji nalezności, chyba, że nierezydent dostarczy certyfikat rezydencji a z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wynikało, że dochody te są opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub zamieszkania nierezydenta.
  2. Rolniczy handel detaliczny jako przychód z innych źródeł, zwolniony z podatku dochodowego do kwoty 20 000 zł przychodu rocznie, a nadwyżka może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.
  3. Obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności między przedsiębiorcami przy wartości transakcji powyżej 15 000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przypadku dokonania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego - wartość takiej transakcji nalezy wyrzucić z kosztów.
  4. Ograniczenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiazanymi wyłącznie do podmiotów prowadzących księgi rachunkowe.
  5. Objęcie ulgą na działalność badawczo-rozwojową kosztów uzyskania i utrzymania patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
  6. Zmiana kwoty wolnej od podatku ze stałej na zamotaną. Zamotaność polega na wprowadzeniu zamiast jednej stałej kwoty 4 progów: do 6 600 zł dochodu rocznie stała kwota wolna (od dochodu w tej wysokości nie placi się podatku), od 6 600 zł do 11 000 zł kwota wolna malejąca proporcjonalnie z 1 188 zł do 556,02 zł, od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie kwota wolna pozostaje bez zmian, od 85 528 zł do 127 000 zł malejąca proporcjonalnie z 556,02 zł do zera i powyżej 127 000 zł rocznie podatek liczony bez kwoty wolnej.

  Wróć do góry strony


  Zmiany w podatku CIT w 2017 roku.

   1. Przychodami uzyskiwanymi na terytorium Polski są należności regulowane, w tym stawiane do dyspozycji, nierezydentom, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia, m.in. z tytułu odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, know-how, z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Od tych przychodów należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Umowy uwzględnia się pod warunkiem otrzymania certyfikatu rezydencji od kontrahenta.
   2. Dokumentacja podatkowa z podmiotami powiązanymi dla podatników o przychodach powyżej 2 000 000 ?.
   3. Dokumentacja podatkowa dla transakcji z podatnikami z rajów podatkowych gdy wartość jednorazowej transakcji bądź rocznej z tym samym kontrahentem przekracza 20 000 ?.
   4. Obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności między przedsiębiorcami przy wartości transakcji powyżej 15 000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przypadku dokonania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego - wartość takiej transakcji nalezy wyrzucić z kosztów.
   5. Objęcie ulgą na działalność badawczo-rozwojową kosztów uzyskania i utrzymania patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
   6. Obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla małych podatników (o przychodach do 1 200 000 ?) oraz podatników rozpoczynających działalność (z wyjątkiem powstałych w wyniku przekształcenia lub do których wniesiono aportem przedsiębiorstwo).

  Wróć do góry strony


  Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców (obowiązuje od 1.01.2017 r.)

   1. Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (do tej pory było 20).
   2. Zmiany w prawie budowlanym - zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy przy niektórych inwestycjach.
   3. Limit przychodu zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 2 000 000 ? (dotychczas było 1 200 000 ?).
   4. Wprowadzono "objaśnienia podatkowe" i "utrwaloną praktykę interpretacyjną", które będą miały moc indywidualnej interpretacji.
   5. Limit przychodu do ryczałtu ewidencjonowanego: 250 000 ? (do tej pory było 150 000 ?).
   6. Likwidacja obowiązku składania deklaracji do opłat środowiskowych, jeżeli wyliczona wysokość opłaty wynosi do 100 zł.
   7. Możliwość przeprowadzania ponownych kontroli przedsiębiorcy w tym samym zakresie w przypadku m.in. gdy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną albo gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa.

  Wróć do góry strony


  Archiwum

  © BRACH sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.